Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TIỀN GIANG

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Thông báo kết quả chấm điểm hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá
 Bảng công khai thuyết minh báo cáo thu - chi các nguồn kinh phí tại đơn vị quý II năm 2022
 Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý II/2022
 Công khai thu chi các quỹ đơn vị năm 2021
 Bảng công khai thuyết minh báo cáo thu - chi các nguồn kinh phí tại đơn vị quý I năm 2022

Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Nội dung Nội dung

 

             CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của BCH CĐCS

1/ Nhiệm vụ:

a) Bầu các chức danh trong Ban chấp hành, ủy ban kiểm tra (UBKT) và Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.

b) Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình.

c) Thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Công đoàn cấp trên.

d) Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động đối với Công đoàn cấp dưới.

đ) Đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho cán bộ Công đoàn hoạt động; hướng dẫn, giúp đỡ, can thiệp và bảo vệ cán bộ Công đoàn khi bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; Ban chấp hành (BCH) Công đoàn cấp trên hỗ trợ, giúp đỡ BCH Công đoàn cơ sở thực hiện quyền tổ chức và lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật.

e) Định kỳ báo cáo tình hình tổ chức hoạt động Công đoàn cấp mình với cấp ủy Đảng đồng cấp, Công đoàn cấp trên và thông báo cho Công đoàn cấp dưới.

g) Quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế Công đoàn theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

h) Hội nghị định kỳ của BCH Công đoàn các cấp:

Họp lệ kỳ của BCH CĐCS được tổ chức mỗi tháng họp một lần vào ngày 15-18 tây (Nếu ngày họp lệ trùng với ngày nghỉ thì dời sang ngày làm việc sau 18 tây) hoặc khi cần tổ chức họp đột xuất hoặc họp mở rộng để thảo luận lấy ý kiến tập thể nhằm thực hiện hoặc quyết định các vấn đề sau:

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, của Công đoàn cấp trên.

- Kiểm điểm, báo cáo tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐCS trong tháng, quý, 6 tháng, cả năm.

- Đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

- Báo cáo của Ủy ban kiểm tra và công tác tài chính CĐCS (6 tháng một lần).

- Thực hiện các nhiệm vụ của CĐCS đã được quy định tại Chương III- điều 18- Điều lệ Công đoàn V.N khóa XI. Đảm bảo nguyên tắc hoạt động Công đoàn, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, liên hệ mật thiết với quần chúng, đảm bảo tính tự nguyện của quần chúng, tính tập trung dân chủ trong nội bộ Bệnh viện.

- Phối kết hợp cùng BGĐ B.V trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chức năng nhiệm vụ chính trị- chuyên môn của B.V, và các nội qui quy chế đã đề ra trong Bệnh viện, hàng năm CĐCS phối hợp cùng chính quyền tổ chức Hội nghị Cán bộ CCVC vào tháng 01 của năm.

- Gương mẫu trong việc thực hiện đoàn kết tốt nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh lịch sự nơi làm việc, Quy tắc ứng xử của CBVC trong đơn vị sự nghiệp Y tế do Bộ Y tế ban hành, thực hiện ATGT và xây dựng nếp sống văn hóa giao thông, thực hiện tốt 12 điều quy định về Y đức, 10 điều quy định về Dược đức, và phương châm của ngành Y tế "Lương y như từ mẫu".

- Tranh thủ, đấu tranh vì quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho toàn thể CNVC-LĐ về mọi mặt đời sống vật chất lẫn tinh thần; đảm bảo quyền và lợi ích của người bệnh đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện..

- Ra quyết định công nhận, hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ. Xem xét và giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân.

- Mỗi ủy viên trong Ban chấp hành có trách nhiệm tham gia thảo luận, biểu quyết các chính sách chế độ, nội dung hoạt động CĐCS liên quan đến lợi ích của Cán bộ CNVC – LĐ Bệnh viện , thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ Bệnh viện và Công đoàn cấp trên giao phó.

- Từng Uỷ viên Ban chấp hành chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành về mọi hoạt động của chuyên đề mà mình phụ trách. Ngoài ra, tham gia thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch CĐCS phân công theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời các UVBCH và các ban chuyên đề cùng phối hợp hoạt động .

- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thường xuyên đi sâu sát để nắm bắt kịp thời các tâm sự nguyện vọng, thông tin, ý kiến phản ánh của CNVC – LĐ và các Công đoàn bộ phận và tổ Công đoàn để có biện pháp xử lý và đề  xuất kịp thời, thích đáng. Qua đó, phát hiện và biểu dương kịp thời các nhân tố tiêu cực, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực ảnh hưởng xấu đến hoạt động của BV.

- Giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú đến Chi bộ BV tiếp tục bồi dưỡng giáo dục và xét kết nạp vào tổ chức Đảng CSVN. Tuyên truyền vận động CNVC-LĐ tự nguyện xin gia nhập Công đoàn để tổ chức lễ kết nạp theo đúng quy định.

2/ Quyền hạn:

Ban chấp hành CĐCS căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn, khả năng tài chính và các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, báo cáo cấp ủy Chi bộ trước khi quyết định tổ chức bộ máy, thông báo chính quyền cùng cấp thực hiện trách nhiệm liên quan theo quy định của pháp luật

Góp ý & Thư viện Góp ý & Thư viện